Kurzy pre laickú a odbornú verejnosť

Kurz orientácie a navigácie v teréne

Po absolvovaní tohto kurzu sa vám už nestane, že sa v prírode stratíte. 
Osvojíte si základy orientácie v teréne, čítanie mapy a používanie azimutov jednoduchými cvičeniami priamo v teréne.
Nebudete sa už musieť báť, že sa nebudete vedieť vrátiť späť aj keď nejdete tou istou trasou.
Čo robiť ak sa stratíte?
Ako postupne nájsť správny smer?

Pohyb v prírode bez starostí. 
Informácie o možnosti organizovania kurzu: svatojan@gmail.com
 

Kurz navigácie v teréne

Medzinárodný horský sprievodca - International Mountain Leader (IML)

Na základe Zákona 544/2002 Z.z. o HZS a Zákona 274/2015 Z.z Slovenská asociácia horských sprievodcov začala organizovať kurz: Medzinárodný horský sprievodca - International Mountain Leader (IML), ktorý je viazaný na Vyhlášku 97/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú minimálny rozsah horských aktivít, obsah a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, skúšky, ďalšej osobitnej odbornej prípravy, preskúšania a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti.  
V zákonoch a vo vyhláške sú všetky náležitosti popísané a vysvetlené. Na tomto mieste len zhrnieme niekoľko dôležitých faktov.

Od začiatku aktívnej vzdelávacej činnosti SAHS bolo vyškolených 50 medzinárodných horských sprievodcov.
Dnes na Slovensku je registrovaných 47 aktívnych členov SAHS. Teraz končí kurz ďalších 15 ašpirantov.

V našom vzdelávacom systéme začíname s novým kurzom IML stále až po ukončení toho, ktorý práve prebieha.

Vstupné skúšky do kurzu IML sa konali 11.-12.3.2024 a úspešne ich ukončilo 13 záujemcov, čím im chceme zagratulovať.

Nových záujemcov o kurz IML pozývame na vstupné skúšky, ktoré sa budú konať po ukončení kurzu, ktorý onedlho začne, najskôr na jar roku 2026. 

Kto má o ďalší  kurz záujem a bol už prihlásený, ale buď neuspel, alebo z nejakých dôvodov sa vstupných skúšok nezúčastnil, musí si vyplniť prihlášku opäť.
Uvádzame podmienky pre záujemcov o kurz IML:

 • musia mať vyplnenú prihlášku "Prihláška na kurz horského sprievodcu"
 • po vyhlásení termínu vstupných skúšok zaplatia správny poplatok
 • následne im pred vstupnými skúškami zašleme zoznam dokumentov, ktoré je potrebné pred skúškami odovzdať
 • keď budeme mať podpísané dokumenty, pozveme ich na vstupné skúšky

Preštudujte si zatiaľ vyhlášku 97/2016 Z.z., ktorá hovorí o podmienkach prijatia https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/97/20160301.
Vzhľadom k tomu, že je o našu prácu výrazný záujem zo strany zahraničných klientov, resp. sme oslovovaní s prácou v zahraničí, budeme v kurze uprednostňovať záujemcov, ktorí ovládajú plynule minimálne jeden svetový jazyk.
Dôležitý faktor pri posudzovaní prijímania uchádzača do kurzu je aj jeho osobný postoj k dodržiavaniu platných zákonných noriem na Slovensku a jeho história podnikateľských aktivít pred ukončením vzdelávania IML. 
V prípade, že uchádzač vykonáva, resp. vykonával v horských oblastiach podnikateľské aktivity, ktoré sú v rozpore so zákonmi, bude jeho prípadné prijatie do kurzu IML posudzovať prijímacia komisia obozretne a nekompromisne.

Priebeh kurzu IML:
Kurz je rozvrhnutý do 11 blokov so začiatkom zvyčajne na jar a končiť sa by malo v priebehu dvoch až troch rokov.
Pre ilustráciu pripájame prehľadnú informačnú tabuľku s prehľadom časovej dotácie za jednotlivé bloky, cena jednotlivých blokov sa pohybuje orientačne od 300 - 600 euro za samostatný jeden blok, čo je prbližne 100 euro na deň kurzu.

Blok Názov bloku Terén Počet dní Počet hodín Cena
0. Vstupná skúška zima, jar 2-3 20 180 Euro
I. Základy prvej pomoci, improvizované transportné techniky leto 3 30  
II. Navigácia a orientácia v horskom prostredí, lanové techniky leto 3 30  
III. Bezpečnosť pohybu v horách, navigácia s mapou a kompasom leto 3 30  
IV. Pohyb v zasneženom horskom prostredí, lavíny, lyže zima 4 40  
V. Pohyb v zasneženom horskom prostredí, lavíny, snežnice, zimný bivak zima 4 40  
VI. Prežitie v prírode v letnom prostredí, bivak, príprava stravy leto 3 30  
VII. Pohyb v horskom prostredí, horská fauna a flóra, bezpečnosť klienta leto 4 40  
VIII. Pohyb a orientácia v neznámom horskom teréne - zahraničie leto 6 65  
IX. Bezpečnosť a pohyb v teréne + priebežná skúšky z letných blokov leto  3 30  
X. Pohyb a orientácia v neznámom horskom teréne - zahraničie zima 6 65  
XI. Pohyb v horskom prostredí a bezpečnosť, globálne záverečné skúšky zima 3 30  
  Spolu:   42 430                 

 

Kurz sa bude konať spravidla v slovenských horách, ale minimálne dva bloky budú v zahraničí. 
Cena v jednotlivých blokoch zahŕňa kvalifikovaných lektorov a ich nutné výdavky, niektoré študijné materiály, prenájom študijných priestorov a učebné pomôcky,
nezahŕňa náklady účastníka spojené s jeho vystrojením, ubytovaním, stravou počas kurzu a dopravou do miesta konania jednotlivých blokov a späť.
SAHS si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu ceny blokov, miesta konania blokov, prípadne úpravu ich časovej dotácie a ceny, resp. možnosti spájania blokov.

Vstupná skúška:
Obsahom vstupnej skúšky je preverenie psychickej a fyzickej pripravenosti na povolanie horského sprievodcu s dôrazom na bezpečný pohyb v horskom teréne, prebieha formou aktivít v horskom prostredí, kde sa zisťujú základné vedomosti z poskytovania prvej pomoci a orientácie, zručnosti z pohybu vo voľnom letnom a zimnom teréne a pohybu na lyžiach.

Predpoklady na prijatie do kurzu „Medzinárodný horský sprievodca“:
·         Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
·         Vek minimálne 18 rokov
·         Základné znalosti poskytovania prvej pomoci, pohybu a orientácii v teréne, základy
          určovania počasia
·         Bezúhonnosť – výpis z registra trestu nie starší ako 3 mesiace
·         Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti k výkonu povolania IML
·         Pravdivo a správne vyplnená prihláška do kurzu IML
·         Zaplatený poplatok 180,- Euro pred začiatkom konania vstupnej skúšky
 
V prípade Vášho záujmu o kurz IML, vyplnte uvedený dotazník a na jeho základe Vás budeme kontaktovať a dostanete bližšie informácie k termínu vstupnej skúšky.

"Prihláška na kurz horského sprievodcu" 

 

Kurz prežitia v prírode, príprava stravy, bivakovanie - leto

Niekedy sa stáva, že sa musíme v prírode spoľahnúť iba na seba, ži už z vlastnej vôle, alebo na základe nepredvídaných okolností, ktoré sa nám prihodili počas túry.
Na to, aby sme bez ohrozenia života prežili, musíme mať teoretické a praktické skúsenosti, čo v takej situácii robiť a ako sa zachovať. 
Čo robiť v prípade, že je ohrozený život niekoho zo skupiny, alebo Váš?
Ako a kde si založiť oheň, čo robiť na jeho udržanie?
Ako si zabezpečiť potravu, ako prečkať noc, vytvoriť si prístrešok?
Ako sa v neznámom teréne orientovať cez deň a v nočných podmienkach?
Ako sa chrániť pred divou zverou?  
Ako improvizovane poskytnúť prvú pomoc?
Ako transportovať zraneného do bezpečia?
Toto všetko a viac sa môžete dozvedieť na tomto kurze.
Informácie o možnosti organizovania kurzu: marcel@kubinsky.sk
 

Kurz prežitia v prírode

Kurz bezpečného pohybu na Via Ferratách

Tento kurz je určený pre ľudí, ktorí ešte na ferratách neboli a majú záujem sa naučiť bezpečne sa tam pohybovať.
Nie je určený pre tých, kto chce na ferratách sprevádzať. Na to je potrebné absolvovať celý kurz Medzinárodný horský sprievodca, pretože proces sprevádzania zahŕňa množstvo iných informácií ako len prechod Via ferratou.
Baz absolvovania celého vzdelávania nie je možné nikoho na ferratách, ani inak v horskom prostredí sprevádzať.
Tieto licenčné skutočnosti sú kontrolované u nás, ako aj v zahraničných horách. Zvlášť prísne to berú v Rakúsku a Slovinsku. O iných krajinách nemáme informácie. Niekde na ferratách môžu sprevádzať iba horskí vodcovia UIAGM.

Lavínový kurz pre verejnosť - základný

V dnešnej dobe je veľmi populárne chodiť do hôr v zimnom období na turistiku pešo, alebo na skialpinistických lyžiach.
Najväčším nebezpečenstvom v zimnom období sú lavíny.
Kurz je zameraný na problematiku morfológie snehu, vzniku lavín a prípadnej záchrany zasypaného zpod lavíny.
Naši profesionálni horskí sprievodcovia vás oboznámia so základnými teoretickými i praktickými témamy, ktoré sa tejto problematiky týkajú.

 • teoretická príprava (náuka o snehu, snehových vrstvách, lavínach, lavínových testoch, prístrojoch)
 • teória "kamarátskej pomoci", použitie vyhľadávacieho prístroja
 • praktické zásady pohybu v lavínovom teréne
 • praktické testy stability
 • praktické vyhľadávanie pomocou lavínovej výbavy
 • prvá pomoc po vykopaní zasypaného

Informácie o možnosti organizovania kurzu: marcel@kubinsky.sk
 

Lavínový kurz

Exkurzia po stopách tatranského zaľadnenia – ľadovcové štvrtky

Pripravili sme pravidelné ľadovcové štvrtky, kedy počas letných prázdnin (júl-august) každý štvrtok pôjdeme do Malej Studenej doliny a tam zrealizujeme prednášky o zaľadnení Vysokých Tatier. Stretnutie je o 8:15 na Hrebienku a v prípade priaznivých meteorologických podmienok spoločne absolvujeme výstup na Téryho chatu. Pri zhoršenom počasí sa program upraví, respektíve zruší. Prednášku absolvujeme, ak minimálne deň pred jej začiatkom budú prihlásení aspoň 3 účastníci. 

Kto by mal záujem, môže si rezervovať vlastný termín, aj vybrať lokalitu. Minimálny počet účastníkov je opäť 3. Vieme sa pohybovať vo všetkých tatranských dolinách, kde sa prejavila ľadovcová činnosť. Špeciálne odporúčam severné doliny, či už Bielovodskú, Javorovú dolinu, ale aj poľské doliny. Tam by som zabezpečil aj ubytovanie v Tatranskej Javorine. Ak by bol záujem, prednášku o ľadovcovom vývoji môžeme uskutočniť aj na chate, hoteli, prípadne inom zariadení.

Cena exkurzie je 40€/osobu.

Viac informácií na miroziak@gmail.com, alebo 0949 208 209.
Na stránke je aj obsah a témy exkurzie: https://avalanche.sk/guide/exkurzia-po-stopach-tatranskeho-zaladnenia-ladovcove-stvrtky/

Horská meteorológia – prednáška

Je pre Vás pripravená asi 2 hodinová prednáška (plus cca 1 hodina určená na diskusiu), ktorej cieľom je detailnejšie popísať búrkovú činnosť, vznik a šírenie bleskov. Rôzne spôsoby usmrtenia a poranenia elektrickými výbojmi a samozrejme aj účinné opatrenia pre bezpečnejší pohyb na horách. Okrem búrok je prednáška zameraná na ostatné meteorologické faktory (UV Index, teploty, vietor, oblaky), ktoré nás sprevádzajú pri pohybe na horách a môžu byť rizikové. Prednáška je určená pre organizované skupiny zájazdov, škôl, ubytovaných hostí v hoteloch, penziónoch, ale nie je problém ako čiastková prednáška na rôznych typoch kurzov (turistické, fotografické, športové kempy, horolezecké..), kľudne aj pre individuálnych klientov. V prípade záujmu vieme zabezpečiť prednáškové priestory vo Vysokých Tatrách, prípadne aj na vysokohorskej chate.

Cena prednášky: 150€/2 hodiny.

Viac informácií na miroziak@gmail.com, alebo 0949 208 209.
Link na ďalšie detaily: https://avalanche.sk/guide/horska-meteorologia-prednaska/

Iné kurzy organizované SAHS

Tematické okruhy ďalších kurzov: 

 • Bezpečný pohyb vo vysokohorskom teréne, letné podmienky
 • Prežitie v prírode, príprava stravy, bivakovanie - leto
 • Jednoduché lanové techniky pre bezpečný pohyb v letnom vysokohorskom teréne
 • Kurz bezpečného pohybu na via ferratách
 • Bezpečný pohyb v zimnom vysokohorskom teréne (mačky, snežnice)
 • Bezpečný pohyb na skialpinistických lyžiach pre začiatočníkov
 • Prežitie v zasneženej prírode, príprava stravy, bivakovanie
 • Lavínové kurzy pre verejnosť
 • Sledovanie vysokohorskej fauny a flóry
 • Kurz fotografovania v prírode

Ďalšie kurzy je možné nastaviť podľa individuálnych požiadaviek klienta, resp. skupiny, bližšie informácie o kurzoch na e-mailovej adrese: info@horskysprievodca.eu